Europska mreža za kulturno učenje

Europska mreža za kulturno učenje

Prostor Plus ušao je u trogodišnji europski projekt Europen Cultural Lerning Network.

Europska mreža za edukaciju u kulturi je nova, trogodišnja mreža, koja je osnovana kroz Program za cijeloživotno obrazovanje Europske Unije.

Projekt je vođen od strane organizacije Collage Arts, a kordiniran od organizacije Rinova, spajajući partnere koji su do sada surađivali u projektima kao što su ASPIRE i STEP sa novim partnerima koji po prvi puta ulaze u ovakvu vrstu projekta.

Nova mrežu čini 12 partnera iz 11 zemalja (zajedno sa 20 pridruženih partnera, uključujući pomoćne partnere iz dodatne tri zemlje).

Cilj Europske mreže za edukaciju u kulturi je izgradnja “baze iskustava” u odnosu na europsku profesionalnu edukacijsku i obrazovnu dimenziju, unutar polja edukacije u kulturi.

Specifični ciljevi mreže su:

  • identificiranje trenutačnih kvalifikacijskih sistema u Europi koji se koriste pri valorizaciji unutar polja kulturne edukacije,
  • preispitati uloge profesionalnih djelatnika unutar polja edukacije u kulturi,
  • razvijanje novoga sistema za uspostavljanje kvalifikacija za profesionalce unutar polja kulturne edukacije,
  • stvaranje baze podataka za razmijenu podataka, iskustava, istraživanja i vještina kroz sektore,
  • uspostavljanje Europske organizacije za kulturno učenje (European Association of Cultural Learning (EACL)).

Kad govorimo o edukaciji u kulturi, mislimo na poučavanja i učenja u polju umjetnosti i kulture u neformalnom okruženju (umjetnički i kulturni centri) kreativne industrije (u svojoj bazi sadrže razvijanje lokalne ekonomije) mjesne kulturne centre i lokalna mjesta okupljanja, festivale, događanja i sl. (sve ono izvan područja formalnog učenja u sklopu fakulteta, učilišta ili škola).

Praksa, vezana za neformalnu edukaciju u kulturi, povezana je sa umjetničkim aktivnostima i popularnom kulturom koja se je započela razvijati 60-tih i 70-ih godina dvadesetog stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama i Zapadnoj Europi. Odbijala je epitet umjetnosti kao nečega elitnog, prepoznavajući transformacijske kvalitete učenja i participiranja u umjetnosti i kulturi koju mogu imati na pojedince i grupe.

Od tada, mnoge organizacije širom Europe koriste umjetničko i kulturno izražavanje da bi razvile zajednice i regenerirale četvrti, stvarajući nove oblike kreativnih obrta, generirajući kreativne klustere koji stvaraju socijalno, edukativno i ekonomsko uključivanje različitih socijalnih grupa i aktera.

Europska mreža za edukaciju u kulturi, zajdno sa Prostorm Plus u Hrvatskoj, vršiti će istraživanje u području neformalnog učenja sredinom 2013., želeći stvoriti bazu podataka u odnosu na trenutačno stanje u polju struke, upravo zbog različitosti znanja kod praktičara i organizacija, nasuprot konteksta u kojem djeluju.

Kroz proces razvoja, Europska mreža za edukaciju u kulturi, želi proširiti utjecaj mreže na sve one koji su zainteresirani za profesionalan razvoj potreba onih koji su uključeni u polje edukacije u kulturi, ciljajući da postane nova platforma za suradnju u polju cijeloživotnog obrazovanja u području umjetnosti i kulture na europskoj razini.

03.07.2013.

nema